Filters
Preferences
Zoek

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen waarvan niet expliciet wordt afgeweken onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 De prijzen weergegeven op de website zijn indicatief. Allesvoordieren behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen (behoudens na bestelling), in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling en betaling.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, vb niet op stock bij de leverancier, deelt allesvoordieren dit na ontstaan van de overeenkomst zo spoedig mogelijk mee.

Artikel 3. Totstandkoming verkoop op afstand

Om een product online te reserveren of te bestellen, dient de klant het toe te voegen aan zijn winkelmandje. Vervolgens kiest hij de leveringswijze, vult hij zijn klantgegevens in en kiest hij de gewenste betalingswijze.

Om de reservatie of bestelling af te ronden, dient de klant tenslotte de knop met als bijschrift “Bevestig” in te klikken en de betaling uit te voeren.

Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op onze website of via de telefoon om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail na betaling, spreken we van een geslaagde aankoop.
Klanten die geen mailadres hebben, kunnen telefonisch hun bestelling per sms laten bevestigen.

Hetzelfde geldt wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, ondanks de grote zorg die allesvoordieren besteedt aan de juistheid van de gegevens, een kennelijke vergissing werd begaan.

In geval van overmacht kan allesvoordieren haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden. Allesvoordieren verbindt er zich in elk geval toe om in dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk hiervan in te lichten.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4.3 Het is niet mogelijk om bestellingen te plaatsen onder de 35€ exclusief verzendkosten.

Artikel 5. Levering

5.1 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

5.2 De gebruiker kan zijn bestelling laten leveren :

              * aan huis
* op het adres van een derde
(contactgegevens dienen ingevuld te worden bij keuze van deze optie)

Allesvoordieren verbindt zich ertoe de beschikbare artikelen binnen een levertermijn van 2 tot 6 werkdagen na ontvangst van betaling.

 

België

  • Voor elke bestelling lager dan 50€ zal een forfaitaire deelname van 8.25 € exclusief btw gevraagd worden voor de behandelings- en verzendingskosten van uw pakje.
  • Voor elke bestelling boven de 50€ is er een gratis levering.
  • Pakketten boven de 40 kg zal een forfaitaire deelname van 14.2€ exclusief btw gevraagd worden voor de behandelings- en verzendingskosten van uw pakje.

Nederland

  • Voor elke bestelling onder de 50€ zal een forfaitaire deelname van 9.58€ exclusief btw gevraagd worden voor de behandelings- en verzendingskosten van uw pakje.
  • Voor elke bestelling boven de 75€ is er een gratis levering.
  • Pakketten boven de 40 kg zal een forfaitaire deelname van 16.3€ exclusief btw gevraagd worden voor de behandelings- en verzendingskosten van uw pakje.

Allesvoordieren is niet verantwoordelijk voor een mogelijke oponthoud van de levering door de post of koeriersdienst.

Bij ophaling van een bestelling in een leveringspunt dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Bij gebrek hieraan kunnen de bestelde producten niet worden overhandigd. Uw pakket blijft minimum 5 en maximum 15 kalenderdagen ter beschikking in het door u gekozen Bpost leveringspunt, nadien wordt het pakket naar allesvoordieren teruggestuurd.

 

Artikel 6. Retourneren en leveringsproblemen

6.1 Retourneren
Allesvoordieren hanteert de wettelijke regels voor retourneren. U heeft voor al uw bestellingen een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Na het verstrijken van deze bedenktijd is de koopovereenkomst een feit. Je kan alle online aangekochte artikelen dus binnen de 14 dagen retourneren. Wil je je bestelling terugsturen, dan dient u een mail te sturen naar allesvoordieren@gmail.com te sturen. Dit is niet verplicht indien u een product omruilt.

6.2 Schade
Controleer dus zo snel mogelijk of de ontvangen artikelen onbeschadigd zijn. Indien deze beschadigd zouden zijn ingevolge van de levering, dient u ons uiterlijk 2 dagen na de ontvangst ervan te verwittigen en ons hierna de nodige bewijsstukken (foto’s) te bezorgen. Indien uw klacht gegrond blijkt, zullen wij het nodige doen om het beschadigde artikel terug te laten ophalen en u een nieuw artikel te bezorgen. Schade die door eigen toedoen is aangebracht valt niet onder bovenstaande regel.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom en het risico ter zake van de geleverde producten gaan op het moment van levering op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door allesvoordieren geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u, allesvoordieren en derden, is allesvoordieren niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van allesvoordieren.

Artikel 10. Garantie

10.1 Wettelijke Garantie:
Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel of onderdeel kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

10.2 Commerciële Garantie:
Op sommige artikelen is een commerciële garantie van toepassing. Elke commerciële garantie laat de wettelijke garantie onveranderd. Deze commerciële garantie begint op hetzelfde moment te lopen als de wettelijke garantie, tenzij anders vermeld. De details hierover zijn terug te vinden op het aankoopbewijs dat u per mail ontvangt. Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze klantendienst.

10.3 Garantievoorwaarden:
Om een beroep te doen op een garantie, moet je het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

10.4 Klachten
Als u klachten heeft over een product of over onze dienstverlening, dan kan u ons telefonisch, per mail of per post een klacht indienen. U kan de contactgegevens terugvinden onderaan de Algemene Voorwaarden. Na het ontvangen van deze klacht probeert allesvoordieren zo spoedig mogelijk contact op te nemen, om dit af te handelen.

10.5 Uitsluitingen:
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik, kortom de eigen fout van de koper.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld batterijen, slijtage-artikelen of artikelen met een kortere vervaldatum of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.

 

 Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft allesvoordieren in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat allesvoordieren gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan allesvoordieren kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan allesvoordieren schriftelijk opgave doet van een adres, is allesvoordieren gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan allesvoordieren schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met allesvoordieren in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en in de nieuwe toepasselijke rechtsbepaling van toepassing.

12.3 Allesvoordieren is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken Oost-Vlaanderen, afdeling Gent in België.

Contact

Willem tellstraat 12

9000 Gent

E-mail: allesvoordieren@gmail.com

TEL: +32 (0)473631213

BTW NR: BE 0687.825.317